Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

data wystawienia: 20.11.2013
status: zamknięte

Na podstawie art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2013 roku,

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, została wydana decyzja (znak: GN.6821.2.1.2013.TP) orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2874 o powierzchni 0,0729 ha położonej w Szczawnicy, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00129713/5, prowadzoną przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu, poprzez udzielenie zezwolenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości ciągów i urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także podziemnych i naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych ciągów i urządzeń, tj. reaktora biologicznego, pompowni wody technologicznej, hali kontenera z osadem, pomieszczenia higienizacji osadu, silosu wapna, hali kratopiaskowników, biofiltra, przewodu tłocznego wody technologicznej, obejścia technologicznego pompowni głównej, przewodów tłocznych ścieków surowych z pompowni głównej, dopływu ścieków ze stacji zlewnej ścieków dowożonych, dopływu ścieków surowych po podczyszczeniu mechanicznym, rurociągu sprężonego powietrza, instalacji do biofiltra oraz nasypu – umocnienia ścian reaktora. Czas niezbędny na realizację przedmiotowych prac wyniesie 24 miesiące od dnia rozpoczęcia inwestycji, tj. 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2015 roku. Powierzchnia działki zajęta na powyższe cele wyniesie 0,0729 ha.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 1, pokój 202, II piętro, w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730-1530.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego).