Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa lokalnej drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna - Zubrzyca Dolna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa lokalnej drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna - Zubrzyca Dolna

data wystawienia: 11.09.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa)

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, złożony w dniu 06.08.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.12.2019.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa lokalnej drogi gminnej dz. nr ewid. 5217/56 w km 1+241,20 – 1+323,80 w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna nr K361490 w km 0+000,00 – 0+318,20 w m. Zubrzyca Dolna.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Zubrzyca Dolna – Gmina Jabłonka powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Jabłonka [121105_2]; obręb ewidencyjny: Zubrzyca Dolna [0006]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi: 5217/108 (5217/56), 2850/14 (2850/1), 2833/1 (2833), 2833/2 (2833), 2834/5 (2834/4), 5172/1 (5172), 2836/10 (2836/5), 2836/6 (2836/2), 2836/8 (2836/3), 2837/17 (2837/6), 2837/9 (2837/1), 2697/5 (2697/2), 2837/15 (2837/5), 2837/13 (2837/4), 2697/3 (2697/1), 2837/11 (2837/3), 2838/5 (2838/1), 2682/1 (2682), 2698/3 (2698/1), 2684/6 (2684/2), 2684/4 (2684/1), 2685/12 (2685/4), 2685/10 (2685/5), 2685/6 (2685/2), 2699/9 (2699/3), 2699/13 (2699/8), 2699/11 (2699/7), 2691/6 (2691/3), 2691/4 (2691/1), 2688/1 (2688), 2686/5 (2686/3), 5171/4 (5171/1)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości
i  przeznaczonych pod drogę
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości: 2684/3 oraz 2836/4, 2686/4;
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących: 5217/98;
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa): 2698/2 oraz 2697/6 (2697/2), 2685/7 (2685/2), 5171/5 (5171/1), 2699/10 (2699/3)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz powstających w wyniku podziału nieruchomości i pozostających w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).