Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Szaflary działka ewid. nr 470 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Szaflary działka ewid. nr 470

data wystawienia: 3.03.2021
status: zamknięte

Nasz znak: GN.6821.2.23.2020.TP-W

 

   

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania

 z nieruchomości

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.),

Starosta Nowotarski

zawiadamia, że w dniu 03.03.2021,

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Szaflary, została wydana decyzja (znak: GN.6821.2.23.2020.TP-W) orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 470 o powierzchni 0,0820 ha położonej w obrębie 0006 Szaflary, jednostka ewidencyjna Szaflary, stanowiącej drogę gminną - ul. Kościelna, będącej  nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia Gminie Szaflary reprezentowanej przez Wójta Gminy na przeprowadzenie przewodów ciepłowniczych o średnicach 2xDN40/110 oraz 2xDN100/200  wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia oraz studnie i kanalizacje teletechniczne, zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter, w godzinach: pn. – pt. 730-1430. Z uwagi na trwający stan epidemii niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Zgodnie art. 49 k.p.a. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie  lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego.  

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 03.03.2021

 

Sprawę prowadzi:

Teresa Pilch-Wójciak

tel. 18 26 10 783