Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa dróg gminnych nr 364796K – ul. Osiedle Nowe, nr 364832K – ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa dróg gminnych nr 364796K – ul. Osiedle Nowe, nr 364832K – ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna

data wystawienia: 8.08.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z . z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 07.08.2019r. została wydana decyzja znak: BA.6740.4.4.2019.BB o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa dróg gminnych nr 364796K – ul. Osiedle Nowe, nr 364832K – ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w km 2+175,08 – 3+768,39,

dla Wójta Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, działającego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Waniczka, adres korespondencyjny: ul. Węgierska 146a, 33-300 Nowy Sącz.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).