Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. wydania decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa dróg gminnych ul. Kantorówka i ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. wydania decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa dróg gminnych ul. Kantorówka i ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna

data wystawienia: 21.07.2020
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:   Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm. – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

Zawiadamia, że w dniu 17.07.2020 r. została wydana decyzja nr Z-9/2020, znak: BA.6740.4.3.2020.AR dla Inwestora zastępczego - Wójta Gminy Szaflary, adres ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, działającego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczka, zam. ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce  adres do korespondencji: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

"Rozbudowa dróg gminnych ul. Kantorówka nr K364764 od km 0+005.43 do km 0+056.31 i ul. Migle nr K364763 od 0+002.25 do km 0+020.22 w miejscowości Bańska Niżna"

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Bańska Niżna – Gmina Szaflary; powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna 121109_2 Szaflary, obręb ewidencyjny 0001 Bańska Niżna:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegające podziałowi:

5633/8 (5633/6); 5660/9 (5660/8); 5255/11 (5255/5); 5254/7 (5254/3);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości
i  przeznaczonych pod drogę
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości:

       5220; 5254/5; 5273/1; 5660/7;

  • nieruchomości położone częściowo w liniach rozgraniczających, nie podlegające podziałowi i stanowiące własność inwestora:

6051/1;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, niezbędne do realizacji inwestycji (przebudowa sieci teletechnicznej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej):

5659/4; 5221/4; 5660/3; 5660/10 (5660/8); 5254/8 (5254/3);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną
w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, niezbędne do realizacji inwestycji (przebudowa drogi powiatowej –
    ul. Papieska):

5273/2; 5254/6; 5254/4; 6052/8;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, tj. mapą z proponowanym przebiegiem drogi.

Decyzją nr Z-9/2020 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Szaflary – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy)

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym (wgląd do dokumentów jest możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach
i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo z prowadzącą sprawę Anetą Regiec  tel. (18) 26-10-795, e-mail aneta.regiec@nowotarski.pl).

Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na szczególnie ważny interes społeczny za jaki – w odniesieniu do lokalnej społeczności – bez wątpienia uznać należy możliwość dostępności do drogi publicznej o właściwym standardzie, poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób korzystających
z terenu.

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji:

- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,

- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,

- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,

- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).