Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego wraz z budową skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego z ul. Szaflarską w m. Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego wraz z budową skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego z ul. Szaflarską w m. Nowy Targ

data wystawienia: 22.11.2019
status: zamknięte

BA.6740.4.14.2019.BB                                                                                                                                                                                                                                     Nowy Targ, dnia 19.11.2019r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, złożony w dniu 21.10.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.14.2019.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

 

Budowa drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego klasy Z-zbiorcza na odcinku
km 0+939,50 -1+335,87 i klasy D-dojazdowa na odcinku km 1+335,87 -1+946,60 wraz
z budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego z ul. Szaflarską -przebudowa ul. Szaflarskiej na odcinku km 1+783,50 -1+920,15 w m. Nowy Targ.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych
w miejscowości Nowy Targ – Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi (przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości
    i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem):

14635/1 (14635), 14637/1 (14637), 14638/5 (14638/2), 14638/3 (14638/1), 14639/1 (14639), 14640/1 (14640), 14641/1 (14641), 14643/1 (14643), 14644/1 (14644), 14645/1 (14645), 14648/1 (14648), 14650/3 (14650/1), 14650/5 (14650/1), 14650/6 (14650/2), 14650/8 (14650/2), 14738/21 (14738/6), 14864/1 (14864), 14856/2 (14856), 14855/2 (14855), 14854/2 (14854), 14853/2 (14853), 14852/2 (14852), 14851/2 (14851), 14850/4 (14850/1), 14849/4 (14849/2), 14849/6 (14849/2), 14848/2 (14848), 14847/5 (14847/2), 14846/2 (14846), 14845/1 (14845), 14844/1 (14844), 14826/2 (14826), 14829/1 (14829), 14764/3 (14764), 14766/3 (14766), 14771/3 (14771), 14739/34 (14739/1), 12962/19 (12962/1);

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości:

14620, 14621, 14649/1, 14649/2, 14865, 14866, 14820/2;

 

  • nieruchomości położone w całości lub częściowo w liniach rozgraniczających, stanowiące własność Gminy Miasto Nowy Targ i nie podlegające podziałowi:

14487, 14872, 14828, 14819/2, 14818/2, 14817/2, 14816/2, 14814/3, 14813/3, 14812/5, 14811/5, 14810/5, 14809/5, 14808/7, 14776/5, 14775/7, 14774, 14773, 14768, 14767, 14769, 14770, 14775/5, 14772, 12961/3, 12960/3;

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (droga powiatowa nr 1672 K):

12267/22, 14622;

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu – oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna (przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz powstających w wyniku podziału nieruchomości i pozostających w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem):

12960/3, 12962/7, 12962/14, 14824, 14830, 13798 oraz 14829/2 (14829), 14650/4 (14650/1).

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie
7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój
nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769
).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).