Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu w km 0+000,00 ÷ km 0+486,50” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu w km 0+000,00 ÷ km 0+486,50”

data wystawienia: 19.11.2019
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.4.13.2019.MMB                                                                                                                                                                                                                Nowy Targ, dnia 18.11.2019r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne,

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 04.10.2019r. (uzupełniony w dniu 06.11.2019r.) Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, działającego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Galus, adres do korespondencji: Poznachowice Górne 164, 32-4158 Raciechowice, dnia 18.11.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.13.2019.MMB
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu w km 0+000,00 ÷ km 0+486,50”.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowości Nowy Targ, gmina miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

 

a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

 

działki podlegające podziałowi:

7154/6 (7154/1), 7154/4 (7154/2), 7155/2 (7155), 7156/4 (7156/1), 7157/6 (7157/2), 7157/8 (7157/4), 7162/7 (7162/4), 7163/2 (7163), 7165/2 (7165), 7166/4 (7166/1), 7167/6 (7167/1), 7167/8 (7167/4), 7172/2 (7172), 7171/9 (7171/3), 7171/11 (7171/7), 7171/13 (7171/5), 7171/15 (7171/4), 7171/16 (7171/4), 7171/17 (7171/4), 7185/13 (7185/11), 7185/15 (7185/2), 7186/2 (7186), 7190/16 (7190/6), 7151/33 (7151/5), 7151/29 (7151/6), 7151/31 (7151/4), 19376/1 (19376), 7141/10 (7141/1), 7139/1 (7139), 7136/1 (7136), 7135/4 (7135/2), 7168/3 (7168/2), 7168/5 (7168/1), 7169/6 (7169/2), 7169/7 (7169/2), 7169/9 (7169/1), 7170/1 (7170), 7191/1 (7191), 7192/4 (7192/1), 7193/8 (7193/1), 7194/8 (7194/1), 6995/2 (6995) – jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ, obręb: 0001 Nowy Targ,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

 

działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

7153/1, 7153/2, 7141/9, 7135/1 – jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ, obręb: 0001 Nowy Targ,

 

b) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy i budowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

 

7193/3, 7136/2 (7136), 7139/2 (7139), 7151/30 (7151/6), 7162/6 (7162/4), 7166/3 (7166/1), 7168/6 (7168/1), 7169/10 (7169/1), 7169/8 (7169/2), 7171/14 (7171/4), 7171/12 (7171/5), 7171/10 (7171/7), 7172/1 (7172), 7185/14 (7185/2), 7185/12 (7185/11), 7191/2 (7191), 7192/5 (7192/1), 7193/9 (7193/1) – jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ, obręb: 0001 Nowy Targ,

 (numery działek podane w nawiasie – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz działki które powstaną w wyniku podziału, pozostające
w dotychczasowym władaniu),

 

c) na działce poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na której zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu – sieci wodociągowej (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

 

7171/14 (7171/4) – jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ, obręb: 0001 Nowy Targ,

 (numer działki podany w nawiasie – działka przed podziałem, nr działki zaznaczony pogrubionym drukiem – działka która powstanie w wyniku podziału, pozostająca w dotychczasowym władaniu),

 

d) na działce poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na której zachodzi obowiązek przebudowy innej drogi publicznej (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

 

19729 – jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ, obręb: 0001 Nowy Targ.

 

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.36, godziny przyjmowania stron: poniedziałek 7:30-15:00, wtorek, piątek 7:30-11:00, czwartek 11:00-15:00, tel. (18) 26-107-61, osoba prowadząca sprawę – Maria Majerczak-Bylina), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.