Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Ludźmierz | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Ludźmierz

data wystawienia: 12.11.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm. – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 07.11.2019 r. została wydana decyzja nr Z-15/19, znak: BA.6740.4.8.2019.AZ dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, adres koresp. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, ul. M. Konopnickiej 11 A, 34-436 Maniowy, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w km 0+236,40 – 0+940,50 w miejscowości Ludźmierz.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Nowy Targ [121109_2], obręb Ludźmierz [0011], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

 

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

5407/4 (5407), 1927/20 (1927/12), 1927/22 (1927/17), 1927/24 (1927/7), 1927/26 (1927/4), 1927/28 (1927/3), 1927/30 (1927/2), 1927/32 (1927/8), 1956/8 (1956/6), 1956/10 (1956/3), 1956/12 (1956/4), 1923/2 (1923), 1921/6 (1921/4), 1914/6 (1914/3), 1914/8 (1914/4), 1906/5 (1906/3), 1905/14 (1905/12), 1905/16 (1905/9), 1905/18 (1905/5), 1905/20 (1905/6), 1902/2 (1902), 1900/4 (1900/1), 1897/2 (1897), 1896/2 (1896), 1893/2 (1893), 1904/1 (1904), 1899/1 (1899), 1898/1 (1898), 1894/1 (1894), 1891/1 (1891), 1890/1 (1890), 1887/1 (1887), 1886/5 (1886/2), 1886/7 (1886/3), 1885/12 (1885/1), 1884/12 (1884/1), 1883/15 (1883/3), 1882/20 (1882/3), 1881/10 (1881/1), 1880/10 (1880/1), 1879/10 (1879/1), 1878/8 (1878/6), 1878/14 (1878/12), 1868/4 (1868/1), 5698/4 (5698/2), 1863/2 (1863), 1859/2 (1859), 1858/2 (1858), 1853/2 (1853), 1852/2 (1852), 1849/2 (1849), 1848/2 (1848), 1847/2 (1847), 1846/4 (1846/2), 1846/6 (1846/1), 1845/2 (1845), 1839/5 (1839/1), 1840/11 (1840/7), 1840/13 (1840/3), 1841/5 (1841/1), 1842/1 (1842), 1812/6 (1812/2), 1812/8 (1812/3), 1811/4 (1811/1), 1810/1 (1810), 1805/3 (1805/2), 1805/5 (1805/1), 1809/4 (1809/2), 1809/6 (1809/1), 1808/2 (1808), 1807/2 (1807), 1806/4 (1806/1), 1806/6 (1806/2), 1802/2 (1802), 1798/2 (1798), 1797/4 (1797/2), 1797/6 (1797/1), 1791/5 (1791/3), 1791/7 (1791/2), 1791/9 (1791/1), 1790/4 (1790/1), 1790/6 (1790/2), 1787/2 (1787), 1786/2 (1786), 1783/2 (1783), 1782/2 (1782), 1779/2 (1779), 1776/2 (1776), 1773/2 (1773), 1770/2 (1770),

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę),

 

zgodnie z – Projekt budowlany pn.: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka na odc. km 0+236,40 – 0+940,50 w miejscowości Ludźmierz.

Decyzją nr Z-15/19 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości.

Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.27,  II piętro, w godzinach urzędowania).

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa, który stanowi: „§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. §2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, Stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.