Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1655K Rogoźnik-Ciche (budowa chodnika) w miejscowości Stare Bystre – km 3+925,85 – km 4+915,94 | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1655K Rogoźnik-Ciche (budowa chodnika) w miejscowości Stare Bystre – km 3+925,85 – km 4+915,94

data wystawienia: 25.06.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 25.06.2019r. została wydana decyzja nr Z-11/19, znak: BA.6740.4.6.2019.ID dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Pawła Polaczka, ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1655K Rogoźnik-Ciche (budowa chodnika) w miejscowości Stare Bystre  – km 3+925,85 – km 4+915,94

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Stare Bystre – Gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec [121103_2], obręb Stare Bystre [0013]:

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

11799/3 (11799/1), 3942/4 (3942/1), 3962/2 (3962), 3965/2 (3965), 3983/3 (3983/1), 4018/3 (4018), 4012/2 (4012), 4018/2 (4018), 11857/2 (11857), 4049/2 (4049), 4079/3 (4079/1), 4082/2 (4082), 4108/2 (4108), 4131/2 (4131), 4134/4 (4134/2), 4135/2 (4135), 4154/2 (4154), 4160/6 (4160/2), 4160/4 (4160/1), 4178/2 (4178), 4185/2 (4185), 4206/2 (4206), 4214/2 (4214), 4233/2 (4233), 11870/2 (11870), 4235/2 (4235), 4243/2 (4243), 4255/3 (4255/1), 4263/2 (4263), 4280/2 (4280), 4289/3 (4289/1), 4290/3 (4290/1), 4309/2 (4309), 4318/2 (4318), 4339/2 (4339), 4346/3 (4346/1), 4367/2 (4367), 4376/4 (4376/1), 4399/2 (4399), 4425/2 (4425), 4449/3 (4449/1), 11876/5 (11876/3), 4458/8 (4458/4), 4458/6 (4458/3), 4509/2 (4509), 4512/2 (4512), 11878/2 (11878), 4536/2 (4536), 4560/2 (4560), 4564/4 (4564/2), 4582/2 (4582), 4589/5 (4589/3),4590/6 (4590/4), 4608/6 (4608/4), 4619/6 (4619/2), 4619/4 (4619/1), 4634/2 (4634), 4643/2 (4643), 4659/6 (4659/2), 4659/4 (4659/1), 4667/2 (4667), 4691/2 (4691), 4694/2 (4694), 4709/2 (4709), 4725/2 (4725), 4730/2 (4730), 4762/3 (4762/1), 4770/6 (4770/4), 4791/2 (4791), 4799/4 (4799/2), 4797/3 (4797/1), 4819/2 (4819), 4827/2 (4827), 11888/9 (11888/7), 4935/3 (4935/1), 4486/4 (4486/3), 4452/3 (4452/1), 4452/5 (4452/2), 4450/1 (4450), 4420/1 (4420), 4397/1 (4397), 4315/1 (4315), 4312/1 (4312), 4287/2 (4287/1), 4286/2 (4286/1), 4283/1 (4283), 4260/1 (4260), 4258/3 (4258/2), 4257/3 (4257/2), 4240/1 (4240), 4239/1 (4239), 4210/1 (4210), 4209/1 (4209), 4182/1 (4182), 9244/1 (9244),

 (nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji: działki objęte obowiązkiem budowy urządzeń wodnych: 4018/1

zgodnie z załącznikiem nr 1 – mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi.

Decyzją nr Z-11/19 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.34,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).