Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 1186/55 o pow. 0,0069 ha położoną w miejscowości Zubrzyca Górna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 1186/55 o pow. 0,0069 ha położoną w miejscowości Zubrzyca Górna

data wystawienia: 16.10.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1474),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 1186/55 o pow. 0,0069 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 1186/21), położoną w miejscowości Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677 K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia na odc. km 0+007,35 – 4+221,00 w miejscowości Zubrzyca Górna”.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Działka 1186/55 powstała z części p.gr.I.kat. 1186/21, dla której skorowidz parcelowy uległ zniszczeniu – brak lwh. W ewidencji gruntów i budynków jako posiadacze samoistni (o nieustalonych adresach zamieszkania) widnieją: Józef Dyrda, Michał Dyrda, Weronika Front, Jan Kołtun, Michał Kołtun, Ludwika Kott, Joanna Kowalczyk, Franciszek Mastela, Jan Misiniec, Franciszek Obyrtał, Józef Obyrtał, Jan Piosek, Józef Piosek, Jan Misiniec, Emilia Sikora, Ignacy Świetlak i Jan Zaremba.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.29, numer tel.: (18) 26 10 781 i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie ustaleniem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.