Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 2785/8 o pow. 0,0055 ha położoną w miejscowości Zubrzyca Górna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 2785/8 o pow. 0,0055 ha położoną w miejscowości Zubrzyca Górna

data wystawienia: 16.10.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1474),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 2785/8 o pow. 0,0055 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 2785/4) oraz nr 13197/2 o pow. 0,0020 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 13197), położoną w miejscowości Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677 K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia na odc. km 0+007,35 – 4+221,00 w miejscowości Zubrzyca Górna”.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Działka ewid. nr 2785/8 powstała z części p.gr.I.kat. 2785/4, natomiast działka ewid. nr 13197/2 powstała z części p.bud.I.kat.182. Dla ww. parcel brak lwh, a skorowidz parcelowy uległ zniszczeniu. W ewidencji gruntów i budynków jako posiadacz samoistny widnieje Klara Moniak c. Ludwiki. Po zmarłej w dniu 04.02.2010r. Klarze Moniak nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.29, numer tel.: (18) 26 10 781 i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie ustaleniem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.