Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 486/6 o pow. 0,0060 ha położoną w miejscowości Zubrzyca Górna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 486/6 o pow. 0,0060 ha położoną w miejscowości Zubrzyca Górna

data wystawienia: 16.10.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1474),

 

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 486/6 o pow. 0,0060 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 486/4), położoną w miejscowości Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677 K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia na odc. km 0+007,35 – 4+221,00 w miejscowości Zubrzyca Górna”.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Działka 486/6 powstała z części p.gr.I.kat. 486/4, dla której skorowidz parcelowy uległ zniszczeniu – brak lwh. W ewidencji gruntów i budynków jako posiadacze samoistni (o nieustalonych adresach zamieszkania) widnieją:

  •  Maria Czarniak w 1/2 części,
  •  Józef Pacholski w 1/2 części.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.29, numer tel.: (18) 26 10 781 i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie ustaleniem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.