Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa dróg gminnych ul. Kantorówka i ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa dróg gminnych ul. Kantorówka i ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna

data wystawienia: 22.05.2020
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Waniczka, adres do korespondencji: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz, z dnia: 05.03.2020 r., data wpływu: 09.03.2020 r., uzupełniony w dniu 06.05.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.3.2020.AR w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

„ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. KANTORÓWKA NR K364764 OD KM 0+005.43 DO KM 0+056.31 I UL. MIGLE NR K364763 OD 0+002.25 DO KM 0+020.22 W MIEJSCOWOŚCI BAŃSKA NIŻNA”

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Bańska Niżna – Gmina Szaflary; powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna 121109_2 Szaflary, obręb ewidencyjny 0001 Bańska Niżna:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegające podziałowi:

5633/8 (5633/6); 5660/9 (5660/8); 5255/11 (5255/5); 5254/7 (5254/3);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości:

5220; 5254/5; 5273/1; 5660/7;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, w części stanowiące własność inwestora:

6051/1;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, niezbędne do realizacji inwestycji (przebudowa sieci teletechnicznej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej):

5660/10 (5660/8); 5659/4; 5221/4; 5254/8 (5254/3); 5660/3;

 (przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, niezbędne do realizacji inwestycji (przebudowa drogi powiatowej – ul. Papieska):
  • 5273/2; 5254/6; 5254/4; 6052/8;

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

W związku z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wgląd do dokumentów jest możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo z prowadzącym (18) 26-10-795, e-mail aneta.regiec@nowotarski.pl .

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.