Obwieszczenie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Budowa drogi gminnej wraz z kładką pieszo-jezdną na potoku Mały Rogoźnik w miejscowości Skrzypne i Maruszyna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Budowa drogi gminnej wraz z kładką pieszo-jezdną na potoku Mały Rogoźnik w miejscowości Skrzypne i Maruszyna

data wystawienia: 3.04.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary reprezentowanego przez Krzysztofa Waniczka, zam. ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce, adres do korespondencji: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz, z dnia: 29.01.2019r., (data wpływu: 04.02.2019 r.), uzupełniony w dniu 27.02.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.2.2019.AgT w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

BUDOWA DROGI GMINNEJ (klasy D) W KM 0+000 – 0+323 WRAZ Z KŁADKĄ PIESZO-JEZDNĄ NA POTOKU MAŁY ROGOŹNIK W MIEJSCOWOŚCIACH SKRZYPNE I MARUSZYNA

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Maruszyna i Skrzypne: jednostka ewidencyjna Szaflary [121114_2], obręb Maruszyna [0004], obręb Skrzypne [0005], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

jednostka ewidencyjna Szaflary [121114_2], obręb ewidencyjny Maruszyna [0004]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

2964/1 (2964), 2992/6 (2992/1), 2992/8 (2992/2), 2992/10 (2992/3), 2992/12 (2992/4),
2992/14 (2992/5), 3055/1 (3055), 3132/7 (3132/6), 3132/9 (3132/4), 3147/3 (3147/1), 3147/6 (3147/2), 3231/1 (3231), 8311/10 (8311/3), 3470/6 (3470/3), 3311/9 (3311/3), 3311/7 (3311/5), 3228/3 (3228/2), 3470/8 (3470/5), 3471/1 (3471), 8246/1 (8246)

(pogrubionym drukiem podano numery działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, nie podlegające podziałowi: 3056, 3311/4 (przechodzące pod drogę w całości) oraz 8245/1 (będąca własnością Gminy Szaflary);
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy zjazdów: 8311/11 (8311/3), 3231/2 (3231), 3147/7 (3147/2) oraz 3233/3

(pogrubionym drukiem podano numery działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna): 3470/9 (3470/5) oraz 3312/1, 3311/6, 3229/2, 3230/4;

(pogrubionym drukiem podano numery działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących: 8311/4, 3470/4, oraz 3311/10 (powstająca w wyniku wydzielenia użytku Wp i podziału dz. ewid. nr 3311/3);


jednostka ewidencyjna Szaflary [121114_2], obręb ewidencyjny Skrzypne [0005]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi: 362/2 (362/1), 384/5 (384/3), 385/3 (385/2)

(pogrubionym drukiem podano numery działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, nie podlegające podziałowi: 2674 (będąca własnością Gminy Szaflary);
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy zjazdów: 362/3 (362/1), 384/6 (384/3) oraz 364/2, 384/1

(pogrubionym drukiem podano numery działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna): 362/3 (362/1) oraz 340/1, 340/2, 340/67, 364/2, 384/1;

(pogrubionym drukiem podano numery działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (droga powiatowa nr 1646 K): 2673, 340/67.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.34, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 18 26 10 796).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).