Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1669K Jordanów-Spytkowice klasy Z (budowa chodnika) w miejscowoci Spytkowice | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1669K Jordanów-Spytkowice klasy Z (budowa chodnika) w miejscowoci Spytkowice

data wystawienia: 11.01.2018
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 22.11.2017 r. (uzupełniony w dniu 27.12.2017 r.) Zarządu Powiatu Nowotarskiego ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ działającego przez pełnomocnika Panią Jadwigę Zbiegień, dnia 11.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.23.2017.PM w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice, klasy Z (budowa chodnika) w miejscowości Spytkowice w km 7+879,20 ÷ km 9+649,77”.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowości Spytkowice, gmina Spytkowice, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

działki podlegające podziałowi:

231/2 (231/1), 232/1 (232), 233/5 (233/4), 233/7 (233/3), 233/9 (233/2), 245/11 (245/4), 245/12 (245/4), 245/14 (245/3), 245/16 (245/2), 250/6 (250/3), 251/3 (251/2), 252/3 (252/2), 252/5 (252/1), 253/5 (253/3), 253/7 (253/4), 254/5 (254/2), 256/4 (256/3), 257/5 (257/4), 289/1 (289), 290/2 (290/1), 291/5 (291/4), 292/4 (292/2), 292/6 (292/3), 316/2 (316/1), 361/5 (361/1), 363/14 (363/12), 392/11 (392/4), 392/12 (392/4), 392/14 (392/3), 393/1 (393), 394/20 (394/17), 394/22 (394/16), 394/24 (394/2), 394/26 (394/13), 414/14 (414/1), 1209/25 (1209/22), 1209/27 (1209/14), 1209/29 (1209/13), 1211/45 (1211/43), 1211/47 (1211/42), 1212/2 (1212/1), 1236/1 (1236), 1237/1 (1237), 1238/1 (1238), 1240/6 (1240/4), 1243/11 (1243/2), 1243/13 (1243/6), 1253/12 (1253/7), 1253/14 (1253/1), 1254/17 (1254/8), 1268/5 (1268/2), 1268/7 (1268/3), 1268/9 (1268/1), 1269/16 (1269/12), 1269/18 (1269/11), 1273/9 (1273/5), 1273/11 (1273/6), 1273/13 (1273/7), 1275/9 (1275/4), 1275/11 (1275/5), 1275/13 (1275/7), 1371/25 (1371/3), 1371/27 (1371/4), 1371/29 (1371/5), 1371/31 (1371/7), 1371/33 (1371/8), 1375/5 (1375/3), 1375/7 (1375/4), 1375/9 (1375/2), 1376/13 (1376/11), 1376/14 (1376/11), 1376/16 (1376/12), 1376/18 (1376/4), 1376/20 (1376/5), 1376/22 (1376/8), 1378/18 (1378/8), 1378/20 (1378/10), 1378/24 (1378/14), 1378/26 (1378/15), 1379/1 (1379), 1380/9 (1380/1), 1380/11 (1380/2), 6763/1 (6763), 7094/1 (7094), 7193/1 (7193), 7200/1 (7200) – jednostka ewidencyjna: 121113_2 Spytkowice, obręb: 0001 Spytkowice,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

 

działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279 - jednostka ewidencyjna: 121113_2 Spytkowice, obręb: 0001 Spytkowice,

 

działki przeznaczone pod inwestycję w całości stanowiące własność inwestora:

214/12, 214/14, 6705- jednostka ewidencyjna: 121113_2 Spytkowice, obręb: 0001 Spytkowice,

 

b) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

214/9, 214/10, 214/18, 233/8 (233/3), 233/10 (233/2), 244/1, 244/3, 245/13 (245/4), 245/17 (245/2), 248/3, 248/4, 256/5 (256/3), 257/6 (257/4), 289/2 (289), 290/3 (290/1), 291/2, 291/6 (291/4), 316/3 (316/1), 363/9, 392/13 (392/4), 392/15 (392/3), 394/23 (394/16), 394/25 (394/2), 394/27 (394/13), 1209/28 (1209/14), 1209/30 (1209/13), 1240/7 (1240/4), 1253/13 (1253/7), 1254/10, 1268/8 (1268/3), 1268/10 (1268/1), 1269/15, 1269/19 (1269/11), 1273/10 (1273/5), 1275/10 (1275/4), 1275/12 (1275/5), 1275/14 (1275/7), 1371/28 (1371/4), 1371/32 (1371/7), 1371/34 (1371/8), 1375/8 (1375/4), 1375/10 (1375/2), 1376/19 (1376/4), 1376/21 (1376/5), 1378/19 (1378/8), 1378/25 (1378/14), 1379/2 (1379), 1380/12 (1380/2), 7193/2 (7193) – jednostka ewidencyjna: 121113_2 Spytkowice, obręb: 0001 Spytkowice,

 (numery działek podane w nawiasie – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału, pozostające w dotychczasowym władaniu),

 

c) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy innej drogi publicznej (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

292/7 (292/3), 361/4, 392/10, 1211/41, 1254/9, 6707, 6708, 6710, 6711, 6712, 6718, 6761/1, 7046 - jednostka ewidencyjna: 121113_2 Spytkowice, obręb: 0001 Spytkowice,

 (numer działki podany w nawiasie – działka przed podziałem, nr działki zaznaczony pogrubionym drukiem – działka która powstanie w wyniku podziału, pozostająca w dotychczasowym władaniu),

 

d) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

1371/2, 1371/28 (1371/4), 7019/3, 7028/26 - jednostka ewidencyjna: 121113_2 Spytkowice, obręb: 0001 Spytkowice,

(numer działki podany w nawiasie – działka przed podziałem, nr działki zaznaczony pogrubionym drukiem – działka która powstanie w wyniku podziału, pozostająca w dotychczasowym władaniu),

 

e) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (teren niezbędny do realizacji inwestycji) – teren wód płynących;

1371/2, 7019/3, 7028/26 - jednostka ewidencyjna: 121113_2 Spytkowice, obręb: 0001 Spytkowice.

 

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30, tel. (18) 26 107 60, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.