Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego, tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego dla 8 dzieci | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego, tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego dla 8 dzieci

data wystawienia: 4.11.2015
status: zamknięte

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 11 ust. 1i 2, art. 13 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), art. 93 ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z pózn. zm.) Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego, tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego dla 8 dzieci.

I. Opis rodzaju zadania.

Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego dla 8 dzieci.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Na funkcjonowanie placówki liczącej 8 miejsc przeznacza się środki w wysokości 641.238,00 zł.

2. Zleceniodawca oprócz dotacji przekaże Zleceniobiorcy środki pochodzące z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 581).

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnił łącznie następujące wymagania formalne:

a) prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

b) dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

c) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

d) złoży w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

2. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zawrze z wybranym oferentem umowę zlecenie na realizację zadania określonego w pkt I, która określi szczegółowe zasady przekazywania dotacji na realizację zadania.

3. Umowa zostanie zawarta na czas realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

- Zadanie będzie realizowane w terminie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

- Zadanie musi być realizowane na terenie Powiatu Nowotarskiego.

-Podmiot zobowiązany jest przy wykonaniu zadania stosować przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy.

- Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), jeżeli prowadzą działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) określając:

1) Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania.

2) Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

4) Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania.

5) Informacje o wysokości środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację tego zadania.

6) Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

7) Inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

4. Do oferty należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

3) Statut organizacji oraz jego zmiany.

4) Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji zadania.

5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie położona placówka i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony zamierza realizować zadanie.

6) Informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.

7) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie tj. przedstawienie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.

5. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, pok. nr 9. Na kopercie należy podać również adres i nazwę oferenta.

6. Wzór oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.pcpr.nowotarski.pl

7. Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2015 roku (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się jej data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru.

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

3. Kryteria formalne i merytoryczne stosowane przy wyborze oferty:

a) formalne:

- ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia

- termin złożenia oferty

- kompletność złożenia oferty

b) merytoryczne:

- ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne

- ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

- ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Postępowanie opisane w pkt 3 ma również zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została złożona jedna oferta.

5. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Nowotarskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (adres siedziby: Starostwo Powiatowe, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ) oraz na stronie internetowej www.nowotarski.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Zostaną podane następujące informacje:

- nazwa oferenta

- nazwa zadania publicznego

- wysokość przyznanych środków publicznych.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w 2014 i 2015 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Powiat Nowotarski udzielił w 2014 r. dotacji dla tego rodzaju zadania:

- Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościelna 9 na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Dursztynie i w Szaflarach, w łącznej wysokości 418.275,37 zł oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Krakowska, ul. Kordylewskiego 12, 31-542 Kraków w wysokości 32.480,00 zł.

Powiat Nowotarski do października 2015 r. udzielił dotacji dla tego rodzaju zadania:

- Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie , ul. Kościelna 9 na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Dursztynie i w Szaflarach w łącznej wysokości 341.006,20 zł oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Krakowska, ul. Kordylewskiego 12, 31-542 Kraków w wysokości 168.638,27 zł.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu: (tel. 18/26 642 07 oraz 18/26 408 07).

Formularz oferty, umowy i sprawozdania do pobrania na stronie internetowej: www.pcpr.nowotarski.pl. w zakładce „pomoc społeczna” – dokumenty do pobrania.