Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016r.

data wystawienia: 27.10.2015
status: zamknięte

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016r.

1. Starosta Nowotarski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w roku 2016.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje lub podmioty, o których mowa w ust. 1, biorące udział w konkursie.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go do dnia 05 listopada 2015r. na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ lub złożenie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ( parter). O terminie złożenia formularza drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa. Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej – nieodpłatna pomoc prawna”

4. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Nowotarskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.