Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania

data wystawienia: 12.08.2013
status: zamknięte

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651, ze zm.) Starosta Nowotarski zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica złożonym w dniu 25 lipca 2013 roku zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania w trybie art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Szczawnicy ozn. jako dz. ewid. nr 2874 o pow. 0,0729 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1T/00129713/5, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów i urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także podziemnych i naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych ciągów i urządzeń.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy, bowiem figurujący wksiędze wieczystej nr NS1T/00129713/5 jako jedni ze współwłaścicieli a to: Agnieszka Salamon, Anna Knapczyk, Anna Polaczyk, Stanisław Polaczyk, Maria Niezgoda, Jan Niezgoda, Wojciech Niezgoda, Kunegunda Węglarz, Andrzej Gabryś, Maria Waligóra, Jan Salamon, Stanisława Ma(e)canowiczowa, Helena Klimkowa, Aniela Majerczakowa, Franciszek Waruś, Jadwiga Lizoniowa, Maria Hamerska oraz Karol Niezgoda nie żyją.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 1, 34-400 Nowy Targ w godzinach pn.-pt. 730-1530, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

Znak sprawy: GN.6821.2.1.2013.TP