Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016 roku. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016 roku.

data wystawienia: 27.10.2015
status: zamknięte

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016 roku.

§1

Rodzaj zadania

Powadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

§2

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących miejscowościach: Szczawnica, Łapsze Niżne, Rabka - Zdrój, Jabłonka, w lokalach zapewnionych przez gminy.

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.), która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

b) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

c) daje gwarancje należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Nowotarskim a podmiotem wyłonionym w konkursie.

§3

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Planowana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 239 784 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote).Kwota dotacji na jeden punkt miesięcznie wynosi 4 995, 50 zł ( słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100).

2. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

§4

Termin i warunki składania ofert

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25), w terminie do dnia 18 listopada 2015 r. do godz.15.30.

2.Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14. O terminie złożenia oferty otrzymanej drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa.

3. Oferent może ubiegać się o prowadzenie jednego lub kilku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wymienionych w § 2 ust.1.

4. W przypadku ubiegania się przez oferenta o prowadzenie więcej niż jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej należy złożyć odrębną ofertę na każdy punkt.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym nazwę miejscowości, w której prowadzony będzie punkt: ”Otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna punkt w……….. ".

6. Do oferty należy załączyć:

1)kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny oferenta,

2) kopię aktualnego statutu organizacji ubiegającej się o powierzenie realizacji zadania,

3) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

4) kopie umów lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

5) pisemne zobowiązanie zapewnienia poufności w związku udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

6) pisemne zobowiązanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej , w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,

7) oświadczenie o spełnieniu wymogu określonego w art. 11 ust.11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

7. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

8. Oferty sporządzone na niewłaściwych drukach, niekompletne, wadliwe, nieczytelne lub złożone po upływie wyznaczonego terminu podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

§5

Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

1.Oferty opiniuje pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta 0-20 pkt

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent realizować będzie zadania 0-30 pkt

c) dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie udzielania porad prawnych lub informacji prawnych 0-20 pkt

d) proponowany wkład rzeczowy 0-20 pkt

e) jakość i rzetelność przygotowanej oferty 0-10 pkt

3. Decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. Z podmiotem, którego oferta została wybrana zostanie zawarta umowa o powierzeniu realizacji zadania publicznego.

4. Od decyzji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Zarząd Powiatu zastrzega możliwość unieważnienia konkursu.

6. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.