Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju

data wystawienia: 19.09.2019
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

 

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 334/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz na mocy Porozumienia z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zawartego pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Teatrem Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju, Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poł. w Rabce – Zdroju ozn. jako działka ewid. nr 4117/4 o pow. 0,2055 ha obj. księgą wieczystą NS2L/00018032/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi współwłasność Powiatu Nowotarskiego w udziale 686/1000 części oraz Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju w udziale 314/1000 części. Położona jest przy zbiegu ulic Podhalańskiej i Zakopiańskiej. Zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy 634,83 m2        i powierzchni użytkowej 1057,57 m2. Nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków pod pozycją nr 126 – „Willa”. Część pomieszczeń zajmowana jest przez Teatr Lalek „Rabcio”, część stanowi przedmiot najmu, niewielka część zajęta jest pod lokal mieszkalny. Ogólny stan techniczny należy określić jako średni.  Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/390/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 31 maja 2010 r. nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych symbolami: 1.UP 1/7 – teren usług publicznych, B – strefa ochronna Uzdrowiska Rabka – Zdrój i KD-Z – teren komunikacji, droga zbiorcza. Uchwała utraciła moc, obecnie nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego, II piętro, pok. 3.07.

Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Organizator przetargu nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 70 1540 1115 2043 6050 7295 0009 Bank Ochrony Środowiska, Oddział Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Waksmundzka 30 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż nieruchomości”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu  środków na rachunek  Starostwa Powiatowego   w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Właściciel nieruchomości   może   odwołać   przetarg   z   ważnej   przyczyny,   informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu, przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,

- małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz dokonywania czynności na każdym etapie przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, a w przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie pisemne o jej istnieniu,

- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu tożsamości,

- cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 15 listopada 2019 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości (najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności), na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pokój nr 1.29, pod nr tel. (018)26-10-781 lub na www.nowotarski.pl.