PZD: Zaproszenie do składania ofert w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zaproszenie do składania ofert w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

data wystawienia: 6.11.2014
status: zamknięte

Nowy Targ 06.11.2014 r.

PZD.ZP.A.PP.1.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM

 1. Sprzedawca:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel./fax 18 26 628 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl

Lp.

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

Uwagi

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1.

Samochód osobowy CHEVROLET AVEO 1.4 SE

2004

Przebieg: 193 445 km,

poj. silnika. 1399 cm3,

rodzaj paliwa: etylina,

liczba miejsc: 5,

Nr rej. KNT 39RW

Rodzaj nadwozia: sedan

3 600,00

360,00


Sprzedaw drodze przetargu pisemnego następujący środek trwały:

Stan techniczny / opis:

Silnik z układem napędowym

Jednostka napędowa w całym zakresie obrotów pracuje prawidłowo. Osprzęt silnika kompletny. Brak książki przeglądów. Komora silnika oraz podzespoły jednostki napędowej mocno zabrudzone. Przewód łączący filtr powietrza z kolektorem ssącym uszkodzony, zabezpieczony taśmą izolacyjną.

Podwozie

Kompletne. Zużycie części eksploatacyjnych typowe dla zużycia wynikającego z czasu eksploatacji. Opony kół osi przedniej i tylnej skrajnie zużyte.

Nadwozie

Powłoka lakierowa w średnim stanie. Drobne wgniecenia, zarysowania powłoki lakierowej na poszyciu błotnika tylnego prawego, oraz na zderzakach tylnym i przednim. Osprzęt nadwozia kompletny. Lewa strona pojazdu po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych.

 1. W/w środek trwały można oglądać w siedzibie PZD ul. Szpitalna 14 w Nowym Targu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1000 oraz od 1400-1500.
 2. Oferta umieszczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „SPRZEDAŻ SAMOCHODU CHEVRLOLET AVEO” winna zawierać:

· Formularz oferty (zawierający co najmniej następujące dane: Nazwę i siedzibę Oferenta, NIP lub PESEL, nr telefonu Oferenta, wartość brutto oferowanej ceny nabycia)

· Potwierdzenie wniesienia wadium.

Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie PZD

 1. Termin składania ofert: 21.11.2014 r. do godz. 900 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg
  w Nowym Targu ul. Szpitalna 14. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu składania ofert. Formularz oferty można uzyskać w siedzibie PZD, w dziale administracyjno-kadrowym /pok. 4/ w godz. 800 do 1400, lub pobrać ze strony www.pzd.nowotarski.pl. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 915 w siedzibie Sprzedawcy w sala konferencyjna (parter).
 2. Wadium w wysokości podanej powyżej należy do dnia 20.11.2014 r. wpłacić na konto : Bank Ochrony Środowiska o/ Kraków, oo/Nowy Targ 06 1540 1115 2043 6050 7413 0002. Wadium wniesione na konto uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli uznanie go na rachunku bankowym Sprzedawcy nastąpiło do dnia 20.11.2014 r.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.
 4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 5. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.
 6. Cenę ofertową wybrany Oferent zobowiązany jest wpłacić w terminie do 7 dni o daty zawarcia umowy.
 7. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Odbiór przedmiotu sprzedaży stanowi koszt własny Nabywcy.
 8. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 9. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
 10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez obowiązku podania przyczyny.
 11. Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy kierować na adres Sprzedającego lub telefonicznie 18 26 628 88. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Agnieszka Słowakiewicz.