Teatr Lalek „RABCIO" ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Teatr Lalek „RABCIO" ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

data wystawienia: 25.07.2013
status: zamknięte

Teatr Lalek „RABCIO" , ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, opisanej w KW NS2L/00015846/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej: działki nr 3838 o pow. 0.1250 ha, zlokalizowanej przy ul. Pocztowej 6 w Rabce-Zdroju, na której znajduje się budynek: p.n. „WATRA", kubatura budynku - 2192,00 m3, powierzchnia użytkowa - 274,00 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 913 965 zł. Wadium: 91 396,50 zł.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 30 lipca 2013 r. - 13 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8: 00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 18 26 77 170. Termin składania ofert upływa w dniu 14 sierpnia 2013r do godz. 10:00

Publiczne otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Teatru Lalek przy ul. Pocztowej 6 w dniu 14 sierpnia 2013r. o godz. 11:00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty wadium w gotówce w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 36 88150002 0000 0021 7903 0001 w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej w terminie do 14 sierpnia 2013 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek).

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone. Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Głównym kryterium wyboru oferty, po spełnieniu wymogów ustawowych, będzie złożenie najwyższej oferty cenowej.

Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę. Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży. Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości ponosi nabywca.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualny wypis ze stosownego rejestru. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych (spółek) - odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników). W przypadku udziału pełnomocnika tych osób wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w biurach Teatru tel. 18 2677170.