Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

data wystawienia: 31.12.2013
status: zamknięte

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

1. Oznaczenie nieruchomości: działki ewid. nr 12636/2, 12636/3 i 12636/4 zabudowane budynkiem administracyjnym, nr księgi wieczystej NS1T/00128728/6

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: pomieszczenia usługowe o łącznej powierzchni 123,6 m2

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu. Powierzchnia przeznaczona do oddania w dzierżawę zlokalizowana jest na parterze we wschodniej części budynku, pomieszczenia nr 1.22 i 1.23.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Wydzierżawiana powierzchnia przeznaczona zostanie na działalność Spółdzielni Socjalnej „U Starosty”.

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy dzierżawy

6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy - miesięcznie : 1.236,00 zł netto ( słownie : jeden tysiąc dwieście trzydzieści sześć złotych netto ) plus podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce oraz opłaty za media.

7. Zasady aktualizacji opłaty: Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2015 r.

8. Termin zapłaty: comiesięcznie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

9. Termin wywieszenia: 21 dni, tj. 27.12.2013 r. – 16.01.2014 r.