Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

data wystawienia: 2.01.2014
status: zamknięte

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w trybie §10 ust. 4 Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego nr 198/XXI/2008 z dnia 29 maja 2008 r. oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

1. Oznaczenie nieruchomości: działki ewid. nr 12636/2, 12636/3 i 12636/4 zabudowane budynkiem administracyjnym, nr księgi wieczystej NS1T/00128728/6

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: pomieszczenie usługowe o pow. 2,31 m2

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu. Powierzchnia przeznaczona do oddania w dzierżawę zlokalizowana jest na parterze w zachodniej części budynku, pomieszczenie nr 1.09.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Wydzierżawiana powierzchnia przeznaczona zostanie na cele prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fotograficznych.

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy dzierżawy

6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy - miesięcznie : 250,00 zł brutto (słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych brutto)

7. Zasady aktualizacji opłaty: Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2015 r.

8. Termin zapłaty: comiesięcznie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

9. Termin wywieszenia: 21 dni, tj. 02.01.2014 r. – 22.01.2014 r.