Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

data wystawienia: 13.01.2014
status: zamknięte

w trybie §10 ust. 4 Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego nr 198/XXI/2008 z dnia 29 maja 2008 r. sporządzony stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 12523/4, nr księgi wieczystej NS1T/00146222/1

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0291 ha

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana częściowo budynkiem administracyjnym, na części plac utwardzony pełniący funkcję parkingu dla samochodów.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 22 – Centrum” oznaczony symbolem UP8 – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne. Część przedmiotowej działki ewid. przeznaczona pod dzierżawę miejsca postojowego dla jednego samochodu.

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy dzierżawy

6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy - miesięcznie :

200,00 zł netto (słownie : dwieście złotych brutto) plus podatek od towarów i usług

w obowiązującej stawce.

7. Zasady aktualizacji opłaty:

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2015 r.

8. Termin zapłaty:

comiesięcznie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

9. Termin wywieszenia:

21 dni, tj. 13.01.2014 r. –3.02.2014 r.