Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

data wystawienia: 12.06.2014
status: zamknięte

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w najem

w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy1. Oznaczenie nieruchomości: działki ewid. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1 i 12603/1 zabudowane budynkiem administracyjnym, nr księgi wieczystej NS1T/00118246/0.


2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem: pomieszczenia o łącznej powierzchni 225,6 m2


3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu. Powierzchnia przeznaczona do oddania w najem zlokalizowana jest na I piętrze (pomieszczenia 1, 2, 12, 13, 14) i II piętrze (3, 4, 5, 6) budynku i znajduje się w części związanej z udziałem stanowiącym własność Powiatu Nowotarskiego.


4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Wynajmowana powierzchnia przeznaczona zostanie na rzecz Spółdzielni Socjalnej „U Starosty” na cele statutowe.

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy najmu na okres do 3 lat


6. Wysokość opłaty z tytułu najmu - miesięcznie :

2.940,00 zł netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych netto) oraz podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej.


7. Zasady aktualizacji opłaty:

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2015 r.


8. Termin zapłaty:

comiesięcznie w terminach ustalonych przez strony w umowie.


9. Termin wywieszenia:

21 dni, tj. 16 czerwca 2014 r. – 7 lipca 2014 r.