Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka ewid. nr 225/25 w miejscowości Niedzica | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka ewid. nr 225/25 w miejscowości Niedzica

data wystawienia: 24.02.2021
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do sprzedaży

w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 225/25 o pow. 0,0056 ha, obręb Niedzica, jedn. ewid. Łapsze Niżne, obj. księgą wieczystą NS1T/00149438/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych
  2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0056 ha
  3. Opis nieruchomości: nieruchomość Skarbu Państwa położona w miejscowości Niedzica przy ul. 3 Maja. Działka jest bardzo wąska, niezabudowana i niezagospodarowana. Teren porośnięty trawą i krzakami. Nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej
  4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „55 RM” – teren zabudowy zagrodowej
  5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie aktu notarialnego
  6. Cena ww. nieruchomości (netto): 4 840,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych). Sprzedaż przedmiotowej działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującą stawką
  7. Termin zapłaty: najpóźniej 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego
  8. Dodatkowe informacje: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), mogą składać pisemne wnioski w terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 24 lutego 2021 r.
  9. Termin wywieszenia: 21 dni, tj. od dnia 24 lutego 2021 r. –  do dnia 17 marca 2021 r.