Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego

data wystawienia: 13.11.2013
status: zamknięte

Niniejsze postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

I. Opis rodzaju zadania.

Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci na terenie Powiatu Nowotarskiego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na funkcjonowanie placówki liczącej 8 miejsc przeznacza się środki w wysokości 401.565,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnił łącznie następujące wymagania formalne:
  1. prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
  2. dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
  3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  4. złoży w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zawrze z wybranym oferentem umowę zlecenie na realizację zadania określonego w pkt I, która określi szczegółowe zasady przekazywania dotacji na realizację zadania.
 3. Umowa zostanie zawarta na czas realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 • Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • Zadanie musi być realizowane na terenie Powiatu Nowotarskiego.
 • Podmiot zobowiązany jest przy wykonaniu zadania stosować przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy.
 • Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), jeżeli prowadzą działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz 25) określając:
  1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania.
  2. Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.
  3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
  4. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania.
  5. Informacje o wysokości środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację tego zadania.
  6. Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
  7. Inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
  3. Statut organizacji oraz jego zmiany,
  4. Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji zadania,
  5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie położona placówka i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony zamierza realizować zadanie.
  6. Informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
  7. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie tj. przedstawienie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.
 5. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, pok. nr 9. Na kopercie należy podać również adres i nazwę oferenta.
 6. Wzór oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.pcpr.nowotarski.pl
 7. Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2013 roku (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się jej data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru.

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.
 3. Kryteria formalne i merytoryczne stosowane przy wyborze oferty:
  1. formalne:
   • ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia
   • termin złożenia oferty
   • kompletność złożenia oferty
   merytoryczne:
   • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę
   • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
   • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne
   • ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
   • ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
   • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 4. Postępowanie opisane w pkt 3 ma również zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została złożona jedna oferta.
 5. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Nowotarskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (adres siedziby: Starostwo Powiatowe, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ) oraz na stronie internetowej www.nowotarski.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Zostaną podane następujące informacje:
 • nazwa oferenta
 • nazwa zadania publicznego
 • wysokość przyznanych środków publicznych.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012 i 2013 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Powiat Nowotarski udzielił w 2012 r. dotacji dla tego rodzaju zadania:

 • Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościelna 9 na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Dursztynie i w Szaflarach, w łącznej wysokości 424.065,73 zł.

Powiat Nowotarski do listopada 2013 r. udzielił dotacji dla tego rodzaju zadania:

 • Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie , ul. Kościelna 9 na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Dursztynie i w Szaflarach w łącznej wysokości 393.864,01 zł.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu:
(tel. 18/26 642 07 oraz 18/26 408 07).

Formularz oferty, umowy i sprawozdania do pobrania na stronie internetowej: www.pcpr.nowotarski.pl. w zakładce „pomoc społeczna” – dokumenty do pobrania.