Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Szaflary w dniu 06.04.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Szaflary w dniu 06.04.2021

data wystawienia: 3.03.2021
status: zamknięte

Szaflary, 2 marca 2021 r.


GK.6640.1216.2021


ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości


Na podstawie § 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 268 poz. 663), w zw. z art. art. 11 i art. 32 ust. 1 - 4, Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276), § 37-39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 poz. 393) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429) oraz zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Nowym Targu


zawiadamia się,


że w dniu 6 kwietnia 2021 r. o godzinie 14.00 w miejscowości Szaflary, przeprowadzone zostaną czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości tj. działek ewidencyjnych nr 5293/1, 5293/2 z działkami sąsiednimi.
Miejsce spotkania: Na wyżej wymienionych działkach
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP
3. a/a
Informacja:
W toku ustalenia, przyjęcia granic nieruchomości sporządza się protokół. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem, przyjęciem granic. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
Pouczenie:
Poucza się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby, która deklarować będzie swój udział w tych czynnościach, oraz że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. W związku z panującą pandemią, proszę o stosowanie się do aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.