Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chochołów w dniu 07.04.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chochołów w dniu 07.04.2021

data wystawienia: 25.02.2021
status: zamknięte

 

Czarny Dunajec, 25.02.2021r

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. 2019 poz. 393), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.7711.2020) w PODGiK w Nowym Targu zawiadamiam, że

w dniu 7.04.2021r (środa)o godz. 9:00 w miejscowości CHOCHOŁÓW

 

odbędą się czynności ustalenia granic dz. ewid. nr:

2019, 2020, 2021, 2035/1, 2035/2, 2036/1, 2036/2, 2036/3, 2037/1, 2037/2, 2038/1, 2038/2

z działkami sąsiednimi nr: 2012/2, 2013/3, 2013/4, 2022, 2023, 2034/1, 2034/2, 2059, 2060, 2061, 10985/6

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu.

Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 265 75 93 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności w terenie może ulec zmianie.

mgr inż. Justyna Polaczek

geodeta uprawniony

nr uprawnień: 18798

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis geodety uprawnionego

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 520 z późn. zm.) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

- dz.ewid. nr 2012/2 z działkami 2021, 2013/4, 2022

- dz.ewid. nr 2013/3 z działkami 2019, 2020, 2021, 2013/4, 10985/6

- dz.ewid. nr 2013/4 z działkami 2021, 2013/3, 2012/2

- dz.ewid. nr 2019 z działkami 2020, 2013/3, 2038/1, 2037/2, 10985/6

- dz.ewid. nr 2020 z działkami 2019, 2021, 2013/3, 2038/1, 2037/2, 2036/1

- dz.ewid. nr 2021 z działkami 2020, 2013/3, 2013/4, 2012/2, 2022, 2035/2, 2036/1, 2037/2

- dz.ewid. nr 2022 z działkami 2021, 2012/2, 2036/1, 2035/2, 2023, 2034/1

- dz.ewid. nr 2023 z działkami 2035/2, 2022, 2034/1

- dz.ewid. nr 2034/1 z działkami 2035/1, 2035/2, 2022, 2023, 2034/2

- dz.ewid. nr 2034/2 z działkami 2035/2, 2035/1, 2060, 2034/1, 2061

- dz.ewid. nr 2035/1 z działkami 2036/1, 2035/2, 2036/3, 2059, 2060, 2061, 2034/2, 2034/1

- dz.ewid. nr 2035/2 z działkami 2021, 2036/1, 2036/3, 2035/1, 2022, 2023, 2034/1, 2034/2

- dz.ewid. nr 2036/1 z działkami 2020, 2021, 2022, 2037/2, 2035/2, 2037/1, 2036/2, 2036/3, 2035/1

- dz.ewid. nr 2036/2 z działkami 2037/2, 2036/1, 2037/1, 2036/3, 2059

- dz.ewid. nr 2036/3 z działkami 2036/1, 2035/2, 2036/2, 2035/1, 2059, 2060

- dz.ewid. nr 2037/1 z działkami 2038/1, 2037/2, 2036/1, 2038/2, 2036/2, 2059

- dz.ewid. nr 2037/2 z działkami 2019, 2020, 2021, 2038/1, 2036/1, 2038/2, 2037/1, 2036/2, 2059

- dz.ewid. nr 2038/1 z działkami 2019, 2020, 2037/1, 2037/2, 2038/2, 10985/6

- dz.ewid. nr 2038/2 z działkami 2038/1, 2037/2, 2037/1, 2059, 10985/6

- dz.ewid. nr 2059 z działkami 2038/2, 2037/1, 2036/2, 2036/3, 2035/1, 2060, 10985/6

- dz.ewid. nr 2060 z działkami 2036/3, 2035/1, 2034/2, 2059, 2061

- dz.ewid. nr 2061 z działkami 2035/1, 2034/2, 2060

- dz.ewid. nr 10985/6 z działkami 2019, 2038/1, 2038/2, 2013/3, 2059

9. a/a

 

KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELI 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami jest firma Geoart Geodezja i budownictwo, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec;

e-mail: biuro@geoart.pl; tel. 18 265 75 93.

2) dane osobowe pozyskane zostały od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

3) dane osobowe przetwarzane będą. w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lir. c RODO w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. 2019 poz. 393) a w szczególności w celu zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4) w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. 2020 poz. 2052).

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

              - dostępu do danych (art. 15 RODO)

              - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO)

              - prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO

10) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. e lub f RODO- taka sytuacja nie ma tu miejsca.

11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art.22 ust.1