Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 31.03.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 31.03.2021

data wystawienia: 18.02.2021
status: zamknięte

logo1

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 17.02.2021

 

zlec. 128/21

GK.6640.874.2021

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

           

Działając na podstawie §79 ust. 5 i 6 Rozporządzenia MSWiA z 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych…(Dz. U. Nr 263 poz. 1572) oraz na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2021r. o godz. 9:00 w miejscowości Czarny Dunajec, na działkach ewid. nr 4134, 4135, 4142 odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ew. 4134, 4135, 4142 z działkami sąsiednimi nr 4143, 4141, 4140, 4137, 4136, 4133, 4119/9, 4119/5, 4119/12, 4119/11.

Działki należą do obrębu 0003 Czarny Dunajec, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec.

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                                    

Informacja:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic.                                                    

                                    

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

...................................................

podpis geodety uprawnionego

 

 

Otrzymują:

 

  1. dz. ew. 4134, 41356, 4142, 4141, 4140
  2.  dz. ew. 4143
  3. dz. ew. 4137
  4. dz. ew. 4136, 4133
  5. dz. ew. 4119/9, 4119/11
  6. dz. ew. 4119/5
  7. dz. ew. 4119/12
  8. a/a.

INFORMACJA O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELl 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

-           administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Geodezyjne i Projektowe mgr inż. Urban Tadeusz, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz; e-mail: geolud@gmail.com;  tel.18 26-556-10.

-           Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

-           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) a w szczególności w celu zawiadomienia Pana/Panią o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

-           w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak Pani/Pana dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane zawarte w tytułach prawnych do nieruchomości oraz księgach wieczystych, inne dane zawarte w dostarczonych przez Panią/Pana dokumentach.

-           odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

-           Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

-           posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-           posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

-           podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zakres wymaganych danych wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.).