Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Maniowy w dniu 12.04.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Maniowy w dniu 12.04.2021

data wystawienia: 19.02.2021
status: zamknięte

logo1

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 17.02.2021

 

zlec. 829/20

GK.6640.7487.2020

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

           

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2021r. o godz. 9:00 w miejscowości Maniowy na dz. ewid. 1766, 1768, 1769, 1772 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 1766, 1768, 1769, 1772 z działkami sąsiednimi nr 5229, 1757, 1756, 1758, 1767, 1770, 1771, 1788, 1787, 1786.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Maniowy, jednostka ewidencyjna Czorsztyn.

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków.

                                                                                                    

Informacja:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic.                                                    

                                    

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

...................................................

podpis geodety uprawnionego

 

 

Otrzymują:                                    

 1. dz. ew. 1766, 1768, 1772
 2. dz. ew. 1769
 3. dz. ew. 5229
 4. dz. ew. 1757
 5. dz. ew. 1756, 1758
 6. dz. ew. 1767
 7. dz. ew. 1770
 8. dz. ew. 1771, 1786
 9.  dz. ew. 1787
 10. dz. ew. 1788
 11. a/a.

 

INFORMACJA O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELl 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

-           administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Geodezyjne i Projektowe mgr inż. Urban Tadeusz, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz; e-mail: geolud@gmail.com;  tel.18 26-556-10.

-           Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

-           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) a w szczególności w celu zawiadomienia Pana/Panią o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

-           w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak Pani/Pana dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane zawarte w tytułach prawnych do nieruchomości oraz księgach wieczystych, inne dane zawarte w dostarczonych przez Panią/Pana dokumentach.

-           odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

-           Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

-           posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-           posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

-           podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zakres wymaganych danych wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.).