Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Maruszyna w dniu 8.04.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Maruszyna w dniu 8.04.2021

data wystawienia: 5.03.2021
status: zamknięte

GEO-FOTO Piotr Waś                                                                                  GK. 6640.7280.2020

34-471 Krauszów 48 tel. 798 997 752 www.geodetanowytarg.pl

             Krauszów, dn. 04.03.2021 r

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Targu pod identyfikatorem zgłoszenia GK.6640.7280.2020

uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

 

dz. ewid. nr: 2180/2

od:

dz. ewid. nr: 2194/1;

dz. ewid. nr: 2181/1;

dz. ewid. nr: 2181/2, 2180/4;

dz. ewid. nr: 2180/3;

dz. ewid. nr: 2177;

dz. ewid. nr: 2176;

położonych w Maruszynie.

 

            Czynności związane z ustaleniem przebiegu granic rozpoczną się w dniu  8 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 - na przedmiotowych działkach.

 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

POUCZENIE: Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                                 podpis geodety

INFORMACJA O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELl 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

-           Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Geo-Foto Piotr Waś, Krauszów 48, 34-471 Krauszów; e-mail: piotrwasgeodeta@op.pl; tel. 798 997 752.

-           Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

-           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) a w szczególności w celu zawiadomienia Pana/Panią o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

-           W celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak Pani/Pana dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane zawarte w tytułach prawnych do nieruchomości oraz księgach wieczystych, inne dane zawarte w dostarczonych przez Panią/Pana dokumentach.

-           Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

-           Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

-           Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-           Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia przepisów
z zakresu ochrony danych osobowych.

-           Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zakres wymaganych danych wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.).