Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 24.03.2021 o godz. 10:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 24.03.2021 o godz. 10:00

data wystawienia: 2.03.2021
status: zamknięte

 

 

 

 

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. św. Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekielnik, dn. 02.03.2021r

 

 

GK.6640.6918.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zubrzyca Górna, w jednostce ewidencyjnej Jabłonka:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 7974, 7973, 7972/9 a dz. ewid. nr 10579/1, 7975, 8017/6, 8017/7, 8017/8, 8018/1 - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 24.03.2021r. (środa)

o godz. 10:00 w Zubrzycy Górnej

 

 

                                                                                

 

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

         nr  u p r.  1 9 4 2 2

 

     mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                                      tel. +48 604 421 870                                                                                                             ……….…………………………..

                                                                      (pieczęć i podpis geodety)  

Otrzymują :    

  1. Właściciel dz. ewid. nr 8018/1,
  2. Właściciel dz. ewid. nr 8017/8,
  3. Właściciel dz. ewid. nr 8017/7,
  4. Właściciel dz. ewid. nr 8017/6,
  5. Właściciel dz. ewid. nr 7975,
  6. Właściciel dz. ewid. nr 10579/1,

 

 

 

 

Informacja:

  1. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne  przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
  2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
  3. W przypadku współwłasności, współużytkownia wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
  4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic (art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30 poz 163 z późn. zm.)