Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Lipnica Mała w dniu 26.04.2021 o godzinie 11:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Lipnica Mała w dniu 26.04.2021 o godzinie 11:00

data wystawienia: 4.03.2021
status: zamknięte

 

USŁUGI GEODEZYJNE ’’BACHULA’’

Mirosław Bachula

34-721 Raba Wyżna 260A

Tel. 570-894-037, e-mail: geobachula@gmail.com

NIP: 735-245-33-42, REGON:369883522

 

 

Raba Wyżna, dnia 02.03.2021 r.

 

GK.6640.1276.2021

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 poz. 393 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu (GK.6640.1276.2021) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00  w miejscowości Lipnica Mała odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewid. 9828/3, 9829/3 z działkami sąsiednimi nr 9829/4, 9828/4, 26672, 26670, 9828/2, 9829/2, 9841/1.

Działki należą do obrębu 0003, Lipnica Mała, jednostka ewidencyjna 121105_2, Jabłonka.

 

Pouczenie:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami , jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy. Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Otrzymują właściciele:

 

  1. dz. ew.9828/3, 9829/3.
  2. dz. ew. 9829/4, 9828/4, 9828/2, 9829/2, 9841/1.
  3. dz. ew. 9841/1.
  4. dz. ew. 26670, 26672.
  5. a/a

 

INFORMACJA O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELl 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

-           administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma usługi geodezyjne BACHULA, 34-721 Raba Wyżna; e-mail: geobachula@gmail.com;
tel.570-894-037.

-           Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

-           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663), w związku
z przepisami art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr240, poz. 2027, z późn. zm.) w celu zawiadomienia Pana/Panią
o czynnościach przejęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi, czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

-           w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak Pani/Pana dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane zawarte w tytułach prawnych do nieruchomości oraz księgach wieczystych, inne dane zawarte w dostarczonych przez Panią/Pana dokumentach.

-           odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

-           Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

-           posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-           posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia przepisów
z zakresu ochrony danych osobowych.

-           podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zakres wymaganych danych wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.).