Zawiadomienie o przeprowadzeniu wizji w terenie w miejscowości Nowy Targ w dniu 30.03.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o przeprowadzeniu wizji w terenie w miejscowości Nowy Targ w dniu 30.03.2021

data wystawienia: 5.03.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dnia 04.03.2021 r.

 

 

  ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI W TERENIE

W związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. Nr 26/20 znak sprawy: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odc. Rdzawka – Nowy Targ od ok. 5 + 064,20 do km 21 + 200 długości ok. 16,13km  oraz na zlecenie firmy INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Okólna 10, informuję, iż w dniu 30.03.2021r. zostaną wyznaczone w terenie czasowe i stałe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych poza pasem drogowym dla potrzeb budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej określonej w ww. Decyzji Wojewody o ZRID.

Jednocześnie informuję, że podejmowanie jakichkolwiek działań, uniemożliwiających wykonanie zamierzonych prac, spowoduje zgodnie z art. 26 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wszczęcie postępowania egzekucyjnego celem przymusowego wyegzekwowania udostępnienia terenu dla potrzeb realizacji inwestycji, co wiązać się będzie z obciążeniem Pana / Pani kosztami egzekucji.

 

  1. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wyznaczenia czasowych i stałych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.
  2. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami wizji są wszystkie strony.
  3. Nie wyklucza się wcześniejszej obecności geodetów na gruncie i wykonywania pomiarów przygotowawczych.

Szczegóły w załączniku