Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, systemów oraz usługi informatyczne w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, systemów oraz usługi informatyczne w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim”.

status: zamknięte

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Powiat Nowotarski
PL
Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Waksmundzka
Tel.: +48 182661300
E-mail:
przetarg@nowotarski.pl
Faks: +48 182661344
Kod NUTS:
PL215

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nowotarski.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.nowotarski.pl/bip/

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, systemów oraz usługi informatyczne w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim”.

Numer referencyjny: ZA.272.1.2017

II.1.2)Główny kod CPV

48800000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, systemów oraz usługi informatyczne.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 następujących części:

Część nr 1 – Dostawa serwerów wraz z macierzą dyskową dla klastra niezawodnościowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Część nr 2 – Dostawa niezbędnych licencji i oprogramowania dla klastra niezawodnościowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Część nr 3 – Dostawa Intranetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Część nr 4 – Dostawa systemu chat i video-chat dla klientów uurzędu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Część nr 5 – Modernizacja i rozbudowa stron www urzędu zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Część nr 6 – Wdrożenie i rozwój 15 e-usług zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

Część nr 7 – Uruchomienie usługi wirtualnego urzędnika (doradcy) na stronie www urzędu zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 572 894.31 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów wraz z macierzą dyskową dla klastra niezawodnościowego.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

48820000

30233141

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL215

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa serwerów wraz z macierzą dyskową dla klastra niezawodnościowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Funkcje dodatkowe / Waga: 12

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja skutecznej naprawy na drugi dzień roboczy / Waga: 8

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 180 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.01-12-0023/16 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa niezbędnych licencji i oprogramowania dla klastra niezawodnościowego.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

48000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL215

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa niezbędnych licencji i oprogramowania dla klastra niezawodnościowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji/opieka techniczna / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 30 894.31 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.01-12-0023/16 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa Intranetu.

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

48000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL215

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa Intranetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji/opieka techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.01-12-0023/16 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa systemu chat i video-chat dla klientów urzędu.

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

48000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL215

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu chat i video-chat dla klientów urzędu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji/opieka techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.01-12-0023/16 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa stron www urzędu.

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72000000

72260000

72262000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL215

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa stron www urzędu zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji/opieka techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 12 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienia....................... Uwaga! Całość ogłoszenia dostępna w załączniku Pdf Ogłoszenie o zamówieniu