DPS „Smrek” Zaskale: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - „Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

DPS „Smrek” Zaskale: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - „Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu"

status: zamknięte

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

„Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu".

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary

Przedmiot zamówienia:

Dostawy pieczywa

Termin wykonania zamówienia:

od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zakres zamówienia:

Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr1)

Informacje dotyczące specyfikacji zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 1A

Termin składania ofert:

09 czerwca 2017 r. do godziny 14:00

Miejsce składnia ofert:

DPS „Smrek” Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary- sekretariat

Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) prawidłowo wypełniony i podpisany kwestionariusz ofertowy (załącznik nr 1)
2) parafowany wzór umowy (załącznik nr 2)
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia

Dorota Sularz, tel. 18 266 12 60,

e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl

Kryterium oceny ofert :

Cena 100%