PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ”

status: zamknięte

Postępowanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ”

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 marca 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ”

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ”  z dnia 20 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.11.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 20 marca 2019 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ”

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 29 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.11.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 29 marca 2019 r. Krystyna Stanek

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ”

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 kwietnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.11.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 11 kwietnia 2019 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ” udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 17 kwietnia 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 kwietnia 2019 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania