PZD:Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia w sezonie zimowym 2018r (okres od lutego 201 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD:Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia w sezonie zimowym 2018r (okres od lutego 201

status: zamknięte

Nowy Targ  29.01.2018 r.

PZD-ZP-U.26.1.7.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wg. rozdzielnika

               

 

           Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na realizacje następującego zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia:

            Realizacja zadania pod nazwą „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia w sezonie zimowym 2018r (okres od lutego 2018r. do 30 kwietnia 2018r.)". W skład zamówienia wchodzą następujące części: zimowe utrzymanie dróg, pozimowe sprzątanie odcinków dróg, wywóz śniegu z pasa drogowego, montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych, dyżur.

Szczegółowy zakres zamówienie został określony w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do zaproszenia.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD)

Odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu śliskości, likwidowanie śliskości na drodze wraz ze skrzyżowaniami, oraz placami, parkingami, chodnikami, przystankami autobusowymi, zatokami autobusowymi wraz z dojściami do nich, a także wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej oraz drogowymi obiektami inżynierskimi wraz z przejazdami poprzecznymi w liniach rozgraniczających drogi.

Działania z zakresu zimowego utrzymania dróg należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy.

Zimowym Utrzymaniem Dróg objęte są również chodniki dla pieszych, ciągi piesze i pieszo-rowerowe. W skład ciągu pieszego wchodzą również ciągi pieszych na obiektach mostowych.

Zimowym Utrzymaniem Dróg objęte są obiekty inżynierskie znajdujące się nad i pod Drogą w granicach pasa drogowego, które muszą być utrzymywane zgodnie ze standardami w jakich utrzymywana jest Droga, w ciągu której znajduje się dany obiekt inżynierski usytuowany w pasie drogowym Drogi.

Wykonawca zapewni w razie konieczności wywóz śniegu z odśnieżanych elementów pasa drogowego

Zamawiający w całym okresie związania umową ma prawo do przeprowadzania oceny standardów utrzymania całości pasa drogowego lub poszczególnych elementów wyposażenia Drogi. Celem wykonania oceny jest sprawdzenie poziomu Usługi świadczonej przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości oraz prowadzić będzie ewidencję zużycia materiałów, którą należy udostępniać na żądanie Zamawiającego.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej będą zgodne z obowiązującymi przepisami w tym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960 z późn.zm.). Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

Droga powiatowa 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia o dł. ok. 3,400 km

 

CZĘŚĆ I

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka

Od km

Do km

Standard

1677K

Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia

4,259

0+000

4+259

III

 

OGÓŁEM

4,259

 

             

 

CZĘŚĆ II

 Pozimowe sprzątanie dróg

Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:

-  1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia ok. 3,400 km

CZĘŚĆ III

Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.

Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.

CZĘŚĆ IV

Montaż  i demontaż zasłon przeciwśnieżnych

Nie wymaga się ustawienia zasłon przeciwśnieżnych.

CZĘŚĆ V

Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) Zamawiający ustala w ilości 1 szt.

Pojazd wyposażony w piaskarkę o pojemności  min. 4 m3, wyposażony w pług oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia). Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI

Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. kompleksowego zimowego utrzymania dróg) na drodze wynosi 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinku drogi objętej zadaniem

 • od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu  1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)

ü  po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu  1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD  (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)

 

3.            Wymagania dotyczące standardu zimowego utrzymania dróg (ZUD)

Odcinek drogi objętej przedmiotowym zamówieniem musi być utrzymywany w standardach ZUD wg opisu poniżej:

Lp

stan

dard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

 

 

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

1

2

3

4

5

1

I

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypywana na całej długości.

 

- luźny                     

- błoto pośniegowe

- zajeżdżony 

 

– 4 godz.

 

– 6 godz.

–występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

- gołoledź

- szron

- sadź

-pośniegowa

-  lodowica

– 3 godz.

– 3 godz.

– 3 godz.

– 4 godz.

– 4 godz.

 

2

II

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypywana na całej długości.

 

- luźny                    

- błoto pośniegowe

- zajeżdżony 

 

 

 

– 4 godz.

 

– 6 godz.

–występuje (warstwa nie przekraczająca grubości 3 cm)

-  gołoledź

-  szron

-  sadź

- pośniegowa

-  lodowica

– 5 godz.

– 5 godz.

– 5 godz.

– 6 godz.

– 5 godz.

 

3

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypywana na całej długości.

 

1.       luźny               

2.       zajeżdżony

 

 

      

3.       błoto pośniegowe

4.       zaspy,

5.       języki śniegowe

 

– 6 godz.

–występuje (warstwa nie przekraczająca grubości 6 cm)

 

– 6 godz.

– 6 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź           

- pośniegowa      

- lodowica           

 

 

–   8 godz.

– 10 godz.

–   8 godz.

 

 

 

lokalnie utrudnienia dla samochodów osobowych

 

 

4

IV

Jezdnia zaśnieżona

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach decydujących o możliwości ruchu

6.       luźny               

7.       zajeżdżony

 

 

      

8.       nabój śnieżny 

9.       zaspy               

 

 

– występuje

–występuje (warstwa nie przekraczająca grubości 10 cm)

– występuje

 

– występują do 48 godz

W miejscach wyznaczonych:

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu              

 

 

 

 

 

 

 

dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

 

 

                 
 1. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja Umowy nastąpi w następujących terminach:

 1. W zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - okres od lutego 2018r. (od dnia rozpoczęcia akcji ZUD)  do 30 kwietnia 2018.
 2. W zakresie pozimowego sprzątania dróg w ciągu 20 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania. Usługa w tym zakresie zostanie wykonana nie później niż do 20.05.2018 r.
 3. W zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018r na wezwanie Zamawiającego nie później niż do 30 kwietnia 2018 r. chyba że Zamawiający postanowi inaczej.
 1. Rozliczenie: ryczałtowe
 2. Warunki udziału w postępowaniu

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 1 zamówienie, w zakresie obejmującym:

 • świadczenie usług sprzętowych z zakresu kompleksowego zimowego utrzymania dróg kategorii co najmniej powiatowej przez co najmniej 1 sezon zimowy o wartości tych usług nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto,

Wykonawca poprzez załączenie dowodów dotyczących głównych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane winien wykazać, że wszystkie wskazane powyżej usługi zostały wykonane w sposób należyty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

Ofertę zawierającą:

 • formularz oferty – załącznik nr 1,
 • potencjał techniczny – złącznik nr 2,
 • wykaz usług /doświadczenie zawodowe/ – załącznik nr 3,
 • tabela – szacunkowe ilości asortymentów – załącznik nr 4.

prosimy złożyć do dnia 1 lutego 2018 r. do godz. 1200 w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg. Ofertę należy złożyć w kopercie. Koperta musi zawierać opis „OFERTA NA: ZUD DROGA 1677K” oraz dane wykonawcy składającego ofertę (nazwę firmy, adres). Oferty złożone po terminie wyznaczonym na ich składanie nie zostaną przez Zamawiającego rozpatrzone i będą zwrócone bez otwierania Wykonawcy. O terminie podpisania umowy wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. Oferty nieopisane w sposób podany powyżej, a złożone po terminie zostaną otwarte i po ustaleniu danych wykonawcy odesłane. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to cena 100%. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujący wzór:

Kryterium: cena (brutto) - waga 100 %

(Cmin /Cdana) x 100= C

gdzie:

Cmin – najmniejsza wartość z pozycji tabeli pod nazwą „Ogółem razem wartość brutto po przeliczeniu wagowym” za realizację zadania określonego wg schematu podanego poniżej w tabeli,

Cdana – dana wartość z pozycji tabeli pod nazwą „Ogółem razem wartość brutto po przeliczeniu wagowym” za realizację zadania określonego wg schematu podanego poniżej w tabeli,

C – ocena łączna,

Zamawiający dokona obliczenia ceny oferty stosując następujący wzór /tok postępowania/:

 

 

 

Tok postepowania – obliczenie wartości brutto po przeliczeniu wagowym:

   

Nr drogi

1675K

 
   

Nazwa drogi

Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia

 
   

Standard

III

 
   

Długośc odcinka

4,259

 
   

od km do km

0+000

4+259

 
   

I

II

III

IV

 

1.

ASORTYMENT „a”

Cena za dobę dyżuru (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k”

a

 

 

zakładana "waga" cenowa

b

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
a * b = c  (kryterium ceny)  

c

 

 

2.

ASORTYMENT „b”

cena za utrzymanie  jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)

d

 

 

zakładana "waga" cenowa

e

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
d * e = f  (kryterium ceny)  

f

 

 

3.

ASORTYMENT „c”

cena za utrzymanie  jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkiem  uszorstniającym  (niechemiczne: piasek o śr. od 0,1 do 1 mm (dop. frakcja do 4 mm), kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

g

 

 

zakładana "waga" cenowa

h

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
g * h = i  (kryterium ceny)  

i

 

 

4.

ASORTYMENT „d”

cena za utrzymanie  jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkiem  uszorstniającym  (niechemiczne: piasek o śr. od 2,0 do 8 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 8 mm) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

j

 

 

zakładana "waga" cenowa

k

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
j * l = l  (kryterium ceny)  

l

 

 

5.

ASORTYMENT „e”

cena za utrzymanie  jezdni  przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami  chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości 
- (30 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

p

 

 

zakładana "waga" cenowa

r

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
p * r = s  (kryterium ceny)  

s

 

 

6.

ASORTYMENT „f”

cena za utrzymanie  jezdni  przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

t

 

 

zakładana "waga" cenowa

u

0,13

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
t * u = w  (kryterium ceny)  

w

 

 

7.

ASORTYMENT „g”

cena za utrzymanie  jezdni  przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

x

 

 

zakładana "waga" cenowa

y

0,23

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
x * y = z  (kryterium ceny)  

z

 

 

8.

ASORTYMENT „h”

cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania środkiem do zwalczania śliskości (niechemiczne - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

aa

 

 

zakładana "waga" cenowa

bb

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
aa * bb = cc  (kryterium ceny)  

cc

 

 

9.

ASORTYMENT „i”

cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania środkiem do zwalczania śliskości (niechemiczne) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni

dd

 

 

zakładana "waga" cenowa

ee

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
dd * ee = ff  (kryterium ceny)  

ff

 

 

10.

ASORTYMENT „j”

cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) –  posyp całą szerokością jezdni

gg

 

 

zakładana "waga" cenowa

hh

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
gg * hh = ii  (kryterium ceny)  

ii

 

 

11.

ASORTYMENT „k”

cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni

jj

 

 

zakładana "waga" cenowa

kk

0,25

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
jj * kk = ll  (kryterium ceny)  

ll

 

 

12.

ASORTYMENT „l”

cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

mm

 

 

zakładana "waga" cenowa

nn

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
mm * nn = oo  (kryterium ceny)  

oo

 

 

13.

ASORTYMENT „m”

cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni

pp

 

 

zakładana "waga" cenowa

rr

0,23

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
pp * rr = ss  (kryterium ceny)  

ss

 

 

14.

ASORTYMENT „n”

cena za 1 km utrzymania drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu przy odśnieżaniu poboczy

tt

 

 

zakładana "waga" cenowa

uu

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
tt * uu = ww  (kryterium ceny)  

ww

 

 

15.

ASORTYMENT „o”

cena za 1 km prowadzenia akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania

xx

 

 

zakładana "waga" cenowa

yy

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
xx * yy = zz  (kryterium ceny)  

zz

 

 

16.

ASORTYMENT „p”

cena za 1 km prowadzenia akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.

aaa

 

 

zakładana "waga" cenowa

bbb

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
aaa * bbb = ccc  (kryterium ceny)  

ccc

 

 

17.

ASORTYMENT „r”

cena roboczogodziny samochodu samowyładowczego  przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych

ddd

 

 

zakładana "waga" cenowa

eee

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
ddd * eee = fff  (kryterium ceny)  

fff

 

 

18.

ASORTYMENT „r”

cena roboczogodziny pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych

ggg

 

 

zakładana "waga" cenowa

hhh

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
ggg * hhh = iii  (kryterium ceny)  

iii

 

 

19.

ASORTYMENT „r”

cena roboczogodziny  ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych

jjj

 

 

zakładana "waga" cenowa

kkk

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
jjj * kkk = lll  (kryterium ceny)  

lll

 

 

20.

ASORTYMENT „s”

cena za 1 km drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego

mmm

 

 

zakładana "waga" cenowa

nnn

0,01

 

Cena brutto[zł]  - po przeliczeniu wagowym
[cena jed. pomnożona przez wagę]
mmm * nnn = ooo  (kryterium ceny)  

ooo

 

Ogółem razem wartość brutto po przeliczeniu wagowym

   

SUMA: