ROZOZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.67.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na identyfikacji parceli gruntowej l.kat. 5215/1 gm. kat. Skawa i naniesieniu jej granic na aktualną mapę ewidencji gruntów wraz ze sporządzeniem części opisowej. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZOZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.67.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na identyfikacji parceli gruntowej l.kat. 5215/1 gm. kat. Skawa i naniesieniu jej granic na aktualną mapę ewidencji gruntów wraz ze sporządzeniem części opisowej.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 02.08.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.67.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na identyfikacji parceli gruntowej l.kat. 5215/1 gm. kat. Skawa (o której mowa w Dz. III księgi wieczystej nr NS1T/00038913/2) i naniesieniu jej granic na aktualną mapę ewidencji gruntów (bez wydzielania stanu prawnego) wraz ze sporządzeniem części opisowej (wykazu synchronizacyjnego) - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego znak: GN.683.2.803.2017.AR w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną.

        
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-782. Pracownik prowadzący – Pan Andrzej Rodak.

 

3. Termin realizacji: 16 września 2019 r.              
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.08.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.67.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na identyfikacji parceli gruntowej l.kat. 5215/1 gm. kat. Skawa i naniesieniu jej granic na aktualną mapę ewidencji gruntów wraz ze sporządzeniem części opisowej.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk  tel.: (18) 26 61 340.