ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 15.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.15.2019

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Placówek  
  w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy  na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Zamawiane tonery i tusze:

1.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs -AutoCad w branży mechanicznej – Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- BLACK, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

2.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- MAGENTA, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

3.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- CYAN, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.


2.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs -AutoCad w branży budowlanej– Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- BLACK, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

2.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- MAGENTA, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

3.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- CYAN, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

3.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs -ArchiCad– Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- BLACK, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

2 szt.

2.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- YELLOW, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

4.

Dostawa tonerów i tuszu –  Kurs - obsługi programu geodezyjnego C-GEO– Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- BLACK, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

2.

Toner – Konica Minolta TN216– kolor- YELLOW, oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

Tonery w pozycji nr: 1-4 oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu.
Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki.

Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych  
w warunkach technicznych producenta sprzętu.

Miejsce dostawy: Produkty dostarczone w ramach kursów od pkt. 1 - 4 - miejscem dostarczenia dostawy jest   Zespół  Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.

3.Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

4.Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych – Iwona Waksmundzka, tel.: 18 266 61 340.

 

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2019r.  do godz. 11:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

6.W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa – Dostawa tonerów i tuszy CKP ZST.
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:         Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych