ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa tonerów i tuszy w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa tonerów i tuszy w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 14.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.11.2019

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektorów Szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych  
    w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ, Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica  
    w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9,  34-400 Nowy Targ, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85,  34-400 Nowy Targ

zaprasza do składania ofert.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa tonerów i tuszy w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce II”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy  na  zajęcia on-line w Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Nowym Targu (obszar turystyka, język angielski) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Dostawa tonerów i tuszy – do realizacji zajęć on-line w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (obszar turystyka, język angielski) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Tusz czarny do drukarki HP Laser Jet Pro MFP M125-126 (wydajność tonera – zamiennika min. 1500 stron przy 5% pokryciu)

4 szt.

Toner w pozycji nr: 1 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.
W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki. Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. Miejsce dostawy: Zespół  Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy  na  zajęcia on-line w Zespole Szkół Technicznych  
i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu (obszar: mechaniczno-mechtroniczny, budownictwo)  
w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Zamawiane tonery i tuszy:

Dostawa tonerów i tuszy – do realizacji zajęć on-line w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu(obszar mechaniczno-mechatroniczny, budownictwo) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Tusz czarny do drukarki HP LaserJet Pro M26 MFP (wydajność tonera – zamiennika min. 1500 stron przy 5% pokryciu)

 

2 szt.

Toner w pozycji nr: 1 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki. Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy  na  zajęcia w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu (Szkolny Punkt Informacji i Kariery) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Dostawa tonerów i tuszy – do realizacji zajęć w Zespole Szkół Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu (Szkolny Punkt Informacji i Kariery) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner czarny do drukarki SAMSUNG MLT-D116L (wydajność min. 3000 stron przy 5% pokryciu)

1 szt.

Tonery w pozycji nr: 1 oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu. Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności. Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. Miejsce dostawy: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ.

  1. Termin realizacji poszczególnych zadań – 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2. Osoby upoważnione do kontaktów:

- Zadanie 1 -  P. Marta Sokołowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, (18) 266 59 97,

- Zadanie 2 – P. Ryszard Gruszka – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica  
w Nowym Targu, (18) 266 31 04,                          
- Zadanie 3 – P. Ewa Barczak – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych  
w Nowym Targu, (18) 266 24 08,          

Procedura Biuro Zamówień Publicznych – Iwona Waksmundzka, Marta Rajca tel.: 18 266 13 40

 

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.02.2019r.  do godz. 10:00:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

  6.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  
Oferta  cenowa  - Dostawa tonerów i tuszy w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie nr ………..

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za zadanie nr 1 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 2 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 3 - 100%

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Informacja Administratora Danych Osobowych