ROZPOZNANIE RYNKU- Dostawa wyposażenia do kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi w nowy sprzęt w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85 zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym za | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU- Dostawa wyposażenia do kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi w nowy sprzęt w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85 zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym za

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 11.09.2018r.

Nasz znak: ZA.271.79.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych 
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa wyposażenia do kuchni wraz  z pomieszczeniami przyległymi w nowy sprzęt w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85 zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozpoznania rynku.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pok. 4.08, tel.: ( 018) 26 61 318, osoby do kontaktów: Tomasz Nawara, Andrzej Siuty.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 18.09.2018 r.  do godz. 10:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
     / sekretariat pokój 3.09/

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  
Oferta  cenowa  - „Dostawa wyposażenia do kuchni wraz  z pomieszczeniami przyległymi w nowy sprzęt  w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85” .

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty

Załącznik nr 3 - Informacja administratora

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel.: (18) 26 61 340