ROZPOZNANIE RYNKU - przegląd-konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - przegląd-konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.01.2018r.

Nasz znak: ZA.271.3.2018

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd-konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 1. Termin wykonania zadania: zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku
 2.  Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka,
  tel. ( 018) 26  61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 02.02.2018 r.  do godz. 1000.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - przegląd-konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za zadanie nr 1 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 2 - 100%

 

 

Załączniki:

- Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 - Druk formularza oferty

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel. (018) 26  61 340.