ROZPOZNANIE RYNKU - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

status: zamknięte

Nasz znak: ZA.271.1.2018                                                                                                                            Nowy Targ, 19.01.2018r.

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku.

 1. Termin wykonania zadania: dostawa towaru sukcesywnie w ciągu roku 2018 , w następnym dniu roboczym od dnia telefonicznego zamówienia towaru u dostawcy przez zamawiającego.

 2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura - Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka,
  tel. ( 018) 26 61 340.

 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 26.01.2018 r. do godz. 1000.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09

 2. Faksem na numer 018 26 61 344

 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa -Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku.

 2. pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 1. Kryteria oceny ofert:

 1. Wartość (suma) jednostkowych cen brutto poszczególnego asortymentu zgodnie
  z załącznikiem nr 4 - Wykaz jednostkowych cen brutto - na dzień 24.01.2018 r. – 50 %

 2. Stały upust od każdorazowej dostawy towaru - 50 %

 

Załączniki:

- Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 - Druk formularza oferty

- Nr 3 – Projekt umowy

- Nr 4 - Wykaz jednostkowych cen brutto

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel. (018) 26 61 340.