ROZPOZNANIE RYNKU: Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 oraz mienia znajdującego się w w/w budynku. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 oraz mienia znajdującego się w w/w budynku.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 20.09.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.85.2018

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 oraz mienia znajdującego się w w/w budynku.

 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 oraz mienia znajdującego się w w/w budynku.

 

Budynek stanowi własność Województwa Małopolskiego (w części 220/1000), Skarbu Państwa (w części 157/1000) oraz Powiatu Nowotarskiego (w części 623/1000).

 

Ubezpieczający: Powiat Nowotarski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nowotarskiego, reprezentowany przez:

Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski,

Władysław Tylka - Wicestarosta Nowotarski

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

NIP: 735-217-50-44 REGON: 491893138

 

Ubezpieczony:

1) Powiat Nowotarski Regon: 441893138 (w części 623/1000),

2) Skarb Państwa Regon: 012149187 (w części 157/1000),

3) Województwo Małopolskie Regon: 351554287 (w części w części 220/1000)

Zakres Ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia

 

Suma ubezpieczenia

 

 

Budynek „Domu Nauczyciela położony w Nowym Targu
przy ul. Królowej Jadwigi 1 (wg. wartości księgowej brutto)

 

 

1.585.708,39 zł

 

 

Urządzenia i wyposażenie (wg. wartości księgowej brutto) – mienie znajdujące się w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu

 

 

144.414,22 zł

w tym: piec gazowy: 29.500,00 zł, 2 kotły gazowe: 103.357,36 zł, podgrzewacz wody: 11.556,86 zł

Franszyza redukcyjna: ogień i inne zdarzenia: 500,00 zł

Zamawiający wymaga zastosowania systemu ubezpieczeń w formie sum stałych.

Rodzaj działalności prowadzonej przez ubezpieczonego (PKD):
a) 84.11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

b) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

Płatność składki: składka płatna przelewem, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia wystawienia Polisy - umowa realizowana będzie w formie polisy ubezpieczeniowej.

Termin wykonania zamówienia: Okres ubezpieczenia: 08.10.2018 r. – 07.10.2019 r.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
    tel. ( 018) 26 61 340.

  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28.09.2018 r. do godz. 1000:

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.85.2018 Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 oraz mienia znajdującego się w w/w budynku.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty

 

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca, tel.: (18) 26 61 340