ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.10.2019 Sukcesywana dostawa artykułów spożywczych oraz wody | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.10.2019 Sukcesywana dostawa artykułów spożywczych oraz wody

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 13.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.10.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz wody zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a-1d do przedmiotowego rozpoznania rynku:

- Zadanie 1: Dostawa artykułów żywnościowych.

- Zadanie 2: Dostawa wody.

- Zadanie 3: Zakup produktów spożywczych – posiłki regeneracyjne.

- Zadanie 4: Dostawa wody.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Termin wykonania zadania: dostawa towaru sukcesywnie w ciągu roku 2019, w następnym dniu roboczym od dnia telefonicznego zamówienia towaru u dostawcy przez zamawiającego.
 2.  Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26  61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 18.02.2019 r.  do godz. 1000.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a-1d do przedmiotowego rozpoznania rynku. Zadanie ……………………………………….
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. Wartość (suma) jednostkowych cen brutto zgodnie z załącznikiem  nr 1a-1d,  -  Wykaz jednostkowych cen brutto  -  na dzień  14.02.2019 r. – 50 %
 2. Stały upust od każdorazowej dostawy towaru - 50 % 

 

 1. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.

 

Ad. 1 - Kryterium „Wartość (suma) jednostkowych cen brutto” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Najniższa wartość (suma) jednostkowych cen brutto oferty / Wartość (suma) jednostkowych cen brutto badanej oferty) x 50 = liczba punktów za kryterium

               *Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium to 50

Ad. 2 –  Kryterium „Stały upust od każdorazowej dostawy towaru lub osobistego zakupu towaru” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oceniać będzie wysokość udzielonego upustu, wg poniższego wzoru. 

 (Zaoferowana wysokość upustu ocenianej oferty/Najwyższy upust spośród złożonych ofert) x 50 = liczba punktów za kryterium

*Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium to 50

 

Załączniki:

- Nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa artykułów żywnościowych

- Nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa wody.

- Nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zakup produktów spożywczych – posiłki regeneracyjne.

- Nr 1d - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa wody.

- Nr 2 - Druk formularza oferty

- Nr 3a - Wykaz jednostkowych cen brutto 

- Nr 3b - Wykaz jednostkowych cen brutto 

- Nr 3c - Wykaz jednostkowych cen brutto 

- Nr 3d - Wykaz jednostkowych cen brutto 

- Nr 4 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel. (018) 26  61 340.