ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.19.2019 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny niezabudowanej nieruchomości poł. w Podwilku | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.19.2019 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny niezabudowanej nieruchomości poł. w Podwilku

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 18.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.19.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny niezabudowanej nieruchomości poł. w Podwilku ozn. jako dz. ew. nr 5080/1 o pow. 0,0304 ha i nr 5080/2 o pow. 0,0307 ha obj. KW nr NS1T/00041888/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu ustalenia ceny sprzedaży
w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Sprawę prowadzi: Pani Katarzyna Kołodziej

  1. Termin wykonania zamówienia: 26 kwietnia 2019 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2019r. do godz. 10:00:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.19.2019 - Usługi – Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny niezabudowanej nieruchomości poł. w Podwilku ozn. jako dz. ew. nr 5080/1 o pow. 0,0304 ha i nr 5080/2 o pow. 0,0307 ha obj. KW nr NS1T/00041888/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340.