ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.366.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.366.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 27.10.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.366.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

I.              Sporządzenie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr:  12530/3 o pow. 0,0810 ha,  położonej  w Nowym Targu.

 

Operat ten jest niezbędny w celu ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ww. nieruchomości (sprawa znak: GN.6821.4.1.2020.TP-W).

 

II.             Sporządzenie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr:  12538/1 o pow. 0,0024 ha oraz nr 12539/3 o powierzchni 0,0151 ha,  położonej  w Nowym Targu.

 

Operat ten jest niezbędny w celu ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ww. nieruchomości (sprawa znak: GN.6821.4.2.2020.TP-W).

 

Wymagania dodatkowe

W postępowaniu, na potrzeby którego zostanie wykonany ww. operat rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-783. Pracownik prowadzący: Pani Teresa Pilch-Wójciak

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji: 30 listopada 2020 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 04.11.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340